RVK – Regelverkskompetanse for petroleumsnæringen

Et opplæringsprogram for petroleumsindustrien

RVK-prosjektet er tuftet på et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Handelshøyskolen BI er kursarrangør for RVK opplæringsprogram.

Opplæringsprogrammene retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til petroleumsregelverket. RVK-kursene har som mål å gi den enkelte og firma økt forståelse for betydningen av etterlevelse av regler og krav.

For mer informasjon om RVK kursplan og påmelding:

PÅMELDING HER


RVK - Regulatory competence

A training programme for the petroleum industry

The RVK project is based on a tripartite cooperation between the authorities, employers and employees. BI Norwegian Business School is course administrator of the RVK training programme.

The training programmes are aimed at everyone who relates to the petroleum regulations. The objective of the RVK courses is to provide individuals and enterprises with a better understanding of how important it is to comply with the rules and regulations.

For more information about RVK course schedule and enrollment:

ENROLL HERE

PARTIES